Rekrutacja

Do sekretariatu szkoły należy złożyć następujące dokumenty:

– podanie (druk do pobrania w zakładce zgodnie z poszczególnym typem szkoły),
– 3 zdjęcia,
– świadectwo ukończenia danego typu szkoły,
– zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w wybranym zawodzie (dotyczy Szkoły Policealnej nr 2 dla Dorosłych),
– ksero z dowodu osobistego.

O przyjęciu decyduje konkurs świadectw

REGULAMIN REKRUTACJI – SZKOŁY DLA DOROSŁYCH