Regulamin

REGULAMIN BIBLIOTEKI
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Krotoszynie

Regulamin wypożyczalni

1. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły i rodzice.

2. Książki można wypożyczać tylko na swoje nazwisko. Nie wypożycza się książek na  nazwisko koleżanek i kolegów.

3. Maksymalny czas wypożyczenia książki (z wyjątkiem lektury) wynosi 1 miesiąc. Lekturę można wypożyczyć na okres 2 tygodni.

4. Uczeń może posiadać na swoim koncie najwyżej 2 lektury.

5. Za zgodą nauczyciela bibliotekarza można w uzasadnionych przypadkach przedłużyć okres wypożyczenia.

6. Czytelnik jest zobowiązany do szanowania wypożyczonych książek. Zauważone uszkodzenia winien zgłosić nauczycielowi-bibliotekarzowi przed wypożyczeniem.

7. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy wypożyczoną książkę zobowiązany jest do odkupienia takiej samej książki lub innej wskazanej przez nauczyciela-bibliotekarza.

8. Przeglądanie zasobów bibliotecznych może odbywać się w katalogach i kartotekach tradycyjnych oraz za pomocą katalogu komputerowego w systemie MOL.

9. Na 2 tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego każdy czytelnik ma obowiązek oddać  książki i inne dokumenty wypożyczone z biblioteki.

10. Uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich mogą wypożyczać książki na czas wakacji oraz w wakacje na odrębnych zasadach. 

11. Uczniowie i nauczyciele, kończący naukę i pracę w szkole zobowiązani są do potwierdzenia zwrotu wypożyczonych książek na karcie obiegowej.

Regulamin czytelni

1. Z czytelni mogą korzystać uczniowie, słuchacze, nauczyciele, inni pracownicy szkoły, rodzice oraz osoby zainteresowane tematyką gromadzonych zbiorów.

2. W czytelni można korzystać z: księgozbioru podręcznego, księgozbioru ogólnego i czasopism.

3. Książki i czasopisma zgromadzone w czytelni udostępnia wyłącznie nauczyciel bibliotekarz.

4. Księgozbiór podręczny udostępniany jest wyłącznie w czytelni.

5. Czytelnicy mogą kopiować artykuły z czasopism, fragmenty z książek po uprzednim uzgodnieniu z nauczycielem bibliotekarzem.

6. Czytelnicy odpowiadają osobiście za powierzone im książki.

7. W czytelni obowiązuje cisza oraz zakaz spożywania posiłków.

8. Okrycia wierzchnie oraz torby należy pozostawić w miejscu do tego przeznaczonym.

CENTRUM MULTIMEDIALNE
Regulamin korzystania ze stanowiska komputerowego

1. Z centrum mogą korzystać uczniowie, słuchacze, nauczyciele i inni pracownicy szkoły w godzinach pracy biblioteki.

2. Centrum służy uczniom do wyszukiwania informacji w sieci Internet oraz korzystania z programów edukacyjnych dostępnych w bibliotece.

3. Z centrum można korzystać za zgodą nauczyciela bibliotekarza. Uczeń podaje nauczycielowi bibliotekarzowi swoje nazwisko, klasę, pobiera kartę z numerem stanowiska, którą oddaje po zakończeniu pracy.

4. Użytkownicy komputerów zobowiązani są do korzystania z nich w celach edukacyjnych.

5. Użytkownicy korzystający z centrum muszą posiadać elementarną znajomość obsługi komputera oraz dostępnych programów.

6. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejącym oprogramowaniu.

7. Uczeń może korzystać z centrum w czasie wolnym od swoich zajęć lekcyjnych.

8. Przy stanowisku komputerowym mogą pracować maksymalnie 2 osoby.

9. Korzystający odpowiada materialnie za stanowisko i za wyrządzone szkody.

10. Po zakończonej pracy korzystający z centrum pozostawia swoje stanowisko uporządkowane.

11. Za ewidentne łamanie regulaminu uczeń może zostać pozbawiony prawa korzystania z centrum na określony czas.

12. W przypadku dużej liczby chętnych do korzystania z centrum multimedialnego czas pracy przy komputerze będzie ograniczony.

13. W wyjątkowych sytuacjach centrum multimedialne może być zarezerwowane na potrzeby lekcji przedmiotowych.