CKU-Informacje na temat projektu

Informacja o realizacji i zakończeniu projektu: 
 
Budowa, rozbudowa i doposażenie Centrum Kształcenia
Ustawicznego w Krotoszynie
 
Projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2007-2013 Priorytet V Infrastruktura dla Kapitału Ludzkiego ,
Działanie 5.2, schemat II – Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego.
 
Beneficjent: Powiat Krotoszyński, 63-700 Krotoszyn, ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10
www.powiat-krotoszyn.pl;
 
Miejsce realizacji: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krotoszynie, 63-700
Krotoszyn, ul. Mickiewicza 11, www.zsp1krot.civ.pl
 
Przewidywana wartość końcowa inwestycji: 459.780,97
z czego dofinansowanie projektu z EFRR to 328.768,98
,co stanowi 75 % wydatków kwalifikowanych.
Pozostałe środki pochodzą z budżetu Powiatu Krotoszyńskiego.
 
Cel projektu: podniesienie poziomu i warunków nauczania oraz zwiększenie
dostępu do kształcenia ustawicznego w ramach wyrównywania szans edukacyjnych
mieszkańców Powiatu Krotoszyńskiego.
 
Przedmiot projektu: 
W ramach projektu została wykonana przebudowa parteru budynku, w którym
dawniej mieścił się internat. Powstały dwie pracownie – laboratoria dla potrzeb
samorządowego CKU. Obok pracowni znajduje się toaleta dla niepełnosprawnych
oraz zaplecze dla nauczycieli. Przebudowane wejście czyni obiekt dostępnym dla
niepełnosprawnych dzięki instalacji windy schodowej. Sale wyposażono w nowe
meble, urządzenia multimedialne, programy edukacyjne i inne pomoce naukowe.
Obiekt służyć będzie mieszkańcom Powiatu Krotoszyńskiego pragnącym uzupełnić
bądź poszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe.
 
Wykonawcy: 
Prace budowlane: PBH „MAL-POL” Józef Kryś Krotoszyn
Wyposażenie:
-meble: PPH AKMA Zbigniew Podstawski Niewiadowice
– Login Komputer – Bogna Han Leszno
 
Realizacja projektu rozpoczęła się 15 lutego 2010, umowę o dofinansowanie
podpisano 14 czerwca 2010r, zakończenie – 30 września 2011r.
 
Oficjalne otwarcie nowego obiektu CKU nastąpi 19 października 2011r